sherpa-header_mobile

Sherpa Management tjänster skall tillfredsställa och skapa mervärde för
våra uppdragsgivare i enlighet med uttryckta behov, förväntningar och krav.
All verksamhet i företaget skall syfta till att leverera enligt de utfästelser och åtaganden vi kommit överens om med våra uppdragsgivare.

Sherpa Managements medarbetare skall vara väl medvetna om de krav och önskemål som uttryckts av uppdragsgivaren. Alla medarbetare skall vara vål insatta idet arbetssätt och de utfästelser gjorts för att uppfylla uppdragsgivares förväntningar.

Mätningar av uppfyllelse av leverans och kundnöjdhet skall genomföras, användas och återkopplas till samtliga medarbetare. Informationen ska användas för att åskådliggöra hur vi lyckas med att tillfredsställa uppdragsgivares förväntningar och hur vi ska utveckla vårt erbjudande och arbetssätt för att åstadkomma en ständig förbättring.

Fakta och mätningar skall ligga till grund för arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten. Sherpa Management ambition är att kontinuerligt förbättras utifrån uppdragsgivares och medarbetares syn på verksamheten.

För att säkra arbetssätt och måluppfyllelse skall Sherpa Managements verksamhet,
på alla nivåer, systematiskt bedrivas i enlighet med Sherpa Management kompetensledningssystem.