sherpa-header_mobile

våra etiska riktlinjer.

Sherpa Management är medlem i Sveriges Managementkonsulter och har valt att följa de internationella etiska riktlinjer som fastställts av ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), vilket är följande:

KONFIDENTIALITET
Konsulten på Sherpa Management betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

OREALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR
Konsulten på Sherpa Management ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

ARVODEN OCH FINANSIELLA INTRESSEN
Konsulten på Sherpa Management ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsulten ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Konsulten på Sherpa Management ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för managementkonsulting som profession inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Konsulten ska inte agera diskriminerande i något avseende, till exempel kön, ålder, etnicitet eller religion.

MOTSTRIDIGA INTRESSEN
Konsulten på Sherpa Management ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

PRECISERING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA
Konsulten på Sherpa Management ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning och leverabler, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella
eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.
Om vi har anledning att tro att det överenskomna resultatet inte kommer att kunna skapas inom uppsatta avtalsvillkor, bör vi, utan dröjsmål, informera kunden om detta och omförhandla avtalet.

REKRYTERING
Konsulten på Sherpa Management ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

SAMARBETE MED ANDRA KONSULTER
Konsulten på Sherpa Management, som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsulten ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för uppdraget.