sherpa-header_mobile

Reflektion #3 Cirkulära Ekonomier - Almedalen 2015

Dags för vår tredje spaning kring Cirkularitet – snart en självklarhet. Vi på Sherpa drivs av en passion för framtiden, och det här tror vi är ett viktigt område för att säkerställa att vår planet har en framtid.

Under de senaste decennierna har det hållits många, stundtals heta, diskussioner mellan tillväxt- och miljöivrare. Åt vilket håll ska vi gå? Ska västvärlden satsa på industriell tillväxt, eller minska produktionen och konsumtionen till nytta för miljön? Vi konstaterar med glädje under årets Almedalsvecka att nu verkar en ny tid vara här - eller åtminstone på god väg. Vi har gått vidare från idén om ett kretsloppssamhälle in i den cirkulära ekonomins tidevarv, där affärsutveckling, tillväxt och miljövård faktiskt kan gå hand i hand. Och där det som förr var sopor och ansågs som en kostnad nu ses som en central tillgång för produktionen och har blivit en väsentlig del av de globala företagens affärsmodeller och dessutom en lönsam affär för både producent och konsument. Etik, ekonomi och teknik går äntligen åt samma håll.

En cirkulär ekonomi bygger på användning av förnyelsebara energikällor, en långtgående materialåtervinning och återanvändning, längre produktlivscykler och bättre energiutvinning. Där alla biologiska material ska vara utan miljöfarliga ämnen och lätta att kompostera. Där design av produkter utformas så att återvinning blir enkelt och tar så liten mängd energi som möjligt i anspråk. Och där man i hög utsträckning delar produktionsmedel och produkter istället för att själv äga eller sälja samma produkter. När fokus i företaget läggs på att tillhandahålla en viss funktion, snarare än en produkt, öppnas nya möjligheter för cirkularitet och så kallad delningsekonomi. Men det ställer också nya och tuffare krav på företagen att investera långsiktigt, bortom kvartalsekonomin, och att förstå vad tillhandahållande av funktionen som tjänst innebär i nya krav från kunderna.  Det blir också mycket viktigt att kunna bygga och behålla långsiktiga goda relationer med både kunder och leverantörer, genom hela cirkeln.

Drivkrafterna bakom utvecklingen av en cirkulär ekonomi är två: å ena sidan ökade råvarupriser och kostnader för produktionen, och å andra sidan ett allt större direkt och indirekt tryck från konsumenter på miljövänliga produkter och en miljövänlig produktion. Det, tillsammans med inte minst en långtgående digitalisering på många områden, forskning och utveckling kring återvinning och energi, har lagt grunden för de spännande möjligheter som finns inom området idag. Kommer cirkulär ekonomi att bli verklighet? Ja, chansen är stor. Gårdagens linjära ekonomi, med ständigt nya uttag av råvaror, produktion, konsumtion och ett produktions- och konsumtionsavfall som markerar linjens slut, är helt enkelt inte kompatibelt med faktumet att vi har en ständigt ökande befolkning, ändliga resurser och ökade produktionskostnader. Sverige ligger långt framme och använder nu sina goda möjligheter inom återvinning som en konkurrensfördel gentemot andra länder. Men trenden är global, och många andra länder nosar oss i nacken. 

Ser man kunskap som en resurs som också ska återvinnas, vilket faktiskt också är en del av resonemanget kring cirkulär ekonomi, är vi som konsulter som delar och förmedlar kunskaper mellan företag, myndigheter och andra organisationer kanske redan en del av ett ekosystem och en cirkulär modell. Och det är vi såklart stolta och glada för. Vi ser också hur vårt arbete med affärsutveckling i en digital ekonomi, med nya affärsmodeller, ökad samverkan och helhetsperspektiv, främjar cirkularitet och långsiktig hållbarhet. Vi på Sherpa applåderar den cirkulära ekonomins intåg, och hoppas att nästa samhälleliga nollvision ska bli en nollvision för sopor – ZeroWaste.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter