sherpa-header_mobile

Reflektion #1 Samverkan - Almedalen 2015

Här kommer vår första reflektion från Almedalen 2015 kring samverkan - något nytt under Almedalssolen?
Samverkan har under flera år varit ett återkommande tema i Almedalen. Vissa skulle kanske till och med säga att det är det mest frekvent förekommande ordet i ”dalen”. Vikten av god samverkan framhålls ofta för utbildning och forskning, i vården, för räddningsverksamheter, i integrationsarbete, inom socialförsäkringsfrågor, infrastrukturfrågor osv.  Även i år var samverkan i fokus i många tal och paneldiskussioner i Almedalen. Så vad nytt? 
Samverkan kan innebära allt från att två organisationer håller varandra informerade i en viss fråga genom bilaterala möten, till ett tätt affärssamarbete mellan aktörer i en eller flera affärsgrenar eller tjänster.  Och när det gäller innehållet i samverkan, så upplever vi nu en spännande utveckling. Samverkan är inte längre ett ”nice to have” för att hålla sig väl med sina systerverksamheter, utan ett ”need to have” för att lyckas leverera tjänster med det höga värdeinnehåll som kunderna kräver – och på sikt för att din organisation ska kunna fortleva. 

Trenden mot allt bredare och mer långtgående samverkan mellan aktörer, även över gränser man tidigare inte trodde skulle korsas, är tydlig. Vi har under en tid sett kvalificerad samverkan i OPS-lösningar, dvs offentlig-privat samverkan, på t.ex. infrastrukturområdet. Myndigheter delar viss information som kan ligga till grund för den ena eller andra myndighetens beslut. Nu går samverkansbehovet bortom investeringarna och det enkla informationsutbytet och ger istället sammansatta tjänster till kund, där löpande samverkan mellan aktörer är en förutsättning för tjänsteleveransen och där samverkan måste ske löpande och flexibelt - varje dag. Drivkraften bakom framtidens samverkan är fokus på kundens behov i olika situationer och flöden, snarare än företagets, myndighetens eller den ideella organisationens egna processer.  Parallellt med detta ger, och tillåter, digitaliseringen en allt större komplexitet, där många olika enheter på ett kostnadseffektivt sätt kan interagera och ger högre kvalitet i tjänsterna.

Vi ser som konsulter hur utifrånperspektiv ersätter tidigare inifrånperspektiv i en rasande takt. Och den offentliga sektorns alla delar, upp till högsta styrande nivå, måste följa med. Det ställs allt större krav på att information ska kunna flöda mellan aktörer – oavsett om denna information kommer från t.ex. en privat eller offentlig vårdgivare, eller är hälsodata som kunden själv har samlat in. Men räcker det med att implementera IT-system som kan kommunicera med samma språk? Knappast. Som Anders Ekholm i regeringens Digitaliseringskommission framhåller i antologin Om Sverige i framtiden krävs av framtidens komplexa system att de är självorganiserande, adaptiva och kan återkoppla. De komplexa systemen är helt enkelt mer levande. Och det i sin tur ställer helt nya krav på framtidens samverkan, långt bortom ”nice to have". Relationer ökar i betydelse. Lärande behöver plötsligt ske även utanför den egna organisationen. Nya modeller och verktyg måste utvecklas. 

Regering och riksdag har en viktig roll i följa utvecklingen och att anpassa lagar och regler så att kvalificerad samverkan i komplexa system kan komma till stånd och tillåta att värdeinnehållet i offentliga tjänster till individer och företag ökar, resurser frigörs, nya innovationer kommer till stånd, nya företag bildas, och faktiskt också att liv sparas. För myndigheter och företag är det viktigt att se över sina affärsmodeller utifrån ett kundperspektiv och att se vilken roll man ska ha i den kedja som omger kunden i olika livssituationer.  
Vi på Sherpa hoppas under andra halvan av 10-talet få se och vara med om att utveckla flera sådana spännande exempel på nya gränsöverskridande tjänster, byggda på samverkan i komplexa miljöer. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter